Nhãn hiệu nổi tiếng được bảo hộ như thế nào tại Việt Nam?

Là thành viên của Công ước Paris, Việt Nam có nghĩa vụ cung cấp sự bảo hộ đặc biệt cho các nhãn hiệu nổi tiếng. Nhãn hiệu nổi tiếng là nhãn hiệu đã được sử dụng liên tục cho các sản phẩm/dịch vụ uy tín tới mức nhãn hiệu này được biết đến rộng rãi. Quyền đối với nhãn hiệu nổi tiếng được xác lập dựa trên quyết định công nhận nhãn hiệu nổi tiếng do Cục Sở hữu Trí tuệ cấp theo yêu cầu của chủ sở hữu.