Quy định về việc gia hạn/duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ đối tượng sở hữu công nghiệp (SHCN)

Để duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ (VBBH) sáng chế, giải pháp hữu ích hoặc gia hạn VBBH kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu, chủ VBBH cần nộp đơn yêu cầu gia hạn/duy trì hiệu lực trong vòng 6 tháng trước ngày VBBH hết hiệu lực. Có thể nộp nộp đơn yêu cầu gia hạn/duy trì hiệu lực muộn nhưng không quá 6 tháng kể từ ngày VBBH hết hiệu lực và chủ VBBH phải nộp thêm lệ phí gia hạn/duy trì hiệu lực muộn (10% lệ phí gia hạn/mỗi tháng nộp muộn).

Tài liệu bắt buộc

  • Giấy ủy quyền hoặc thư lệnh (yêu cầu cung cấp tại thời điểm nộp đơn);
  • Bản gốc VBBH sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp hoặc nhãn hiệu, nếu chủ VBBH yêu cầu xác nhận trên VBBH (yêu cầu tại thời điểm nộp đơn).

Lưu ý:

  • Đối với tất cả các đơn đăng ký, bao gồm cả đơn đăng ký giải pháp hữu ích, sáng chế, nhãn hiệu và kiểu dáng công nghiệp, người nộp đơn chỉ cần điền, ký và đóng dấu (nếu là pháp nhân tại Việt Nam) vào Giấy ủy quyền. Cục Sở hữu Trí tuệ không yêu cầu công chứng hay hợp pháp hóa;
  • Cục Sở hữu Trí tuệ cho phép nộp bản gốc Giấy ủy quyền sau kèm phụ phí, nhưng không được quá 1 tháng kể từ ngày nộp đơn.