Cần chuẩn bị gì trước khi vào pha quốc gia cho đơn đăng ký sáng chế theo Hiệp ước PCT?

Tài liệu bắt buộc

  • Giấy ủy quyền của người nộp đơn (yêu cầu nộp trong vòng 34 tháng kể từ ngày ưu tiên), thời hạn này không thể được gia hạn trừ khi được sự chấp thuận của Cục Sở hữu Trí tuệ;
  • Bản sao đơn đăng ký sáng chế quốc tế đã nộp nếu người nộp đơn yêu cầu vào pha quốc gia tại Việt Nam trước ngày công bố quốc tế (yêu cầu cung cấp vào ngày vào phap quốc gia);
  • Bản mô tả, yêu cầu bảo hộ, mọi phần văn bản của các bản vẽ và bản tóm tắt bằng tiếng Anh (nếu bất kỳ phần nào trong số những nội dung này đã được sửa đổi, thì cần cung cấp cả bản gốc đã nộp và bản sửa đổi theo Điều 19 hoặc 34 của PCT) để dịch sang tiếng Việt. (Cần cung cấp những tài liệu này cho chúng tôi ít nhất một tháng trước ngày vào pha quốc gia để chúng tôi có đủ thời gian chuẩn bị bản dịch).

Thông tin bắt buộc

Tên và địa chỉ của (các) tác giả nếu chưa được cung cấp trong phần “yêu cầu” của đơn đăng ký quốc tế.

Lưu ý:

  • Đối với tất cả các đơn đăng ký, bao gồm cả đơn đăng ký giải pháp hữu ích, sáng chế, nhãn hiệu và kiểu dáng công nghiệp, người nộp đơn chỉ cần điền, ký và đóng dấu (nếu là pháp nhân tại Việt Nam) vào Giấy ủy quyền. Cục Sở hữu Trí tuệ không yêu cầu công chứng hay hợp pháp hóa.
  • Cục Sở hữu Trí tuệ cho phép nộp bản gốc Giấy ủy quyền sau kèm phụ phí, nhưng không được quá 1 tháng kể từ ngày nộp đơn;
  • Thời hạn để vào pha quốc gia tại Việt Nam cho đơn đăng ký sáng chế theo Hiệp ước PCT là 31 tháng kể từ ngày ưu tiên sớm nhất;
  • Đơn đăng ký sáng chế và tất cả các tài liệu kèm theo phải bằng tiếng Việt. Nếu bản công bố đơn quốc tế PCT không phải bằng tiếng Anh, vui lòng cung cấp bản tiếng Anh của các tài liệu để chúng tôi có thể dịch sang tiếng Việt.