Có thể đăng ký nhãn hiệu tương tự với nhãn hiệu khác đã hết hiệu lực hoặc bị đình chỉ/hủy hiệu lực không?

Một nhãn hiệu được coi là tương tự hoặc trùng lặp đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu khác đã hết hiệu lực hoặc bị đình chỉ/hủy hiệu lực chỉ được xem xét bảo hộ nếu đã qua 5 năm kể từ ngày hết hạn hoặc ngày hủy hiệu lực của nhãn hiệu có liên quan, tính đến thời điểm nộp đơn đăng ký nhãn hiệu mới. Tuy nhiên, quy định này sẽ không áp dụng đối với nhãn hiệu bị hủy hiệu lực trên cơ sở không sử dụng.