Có thể sửa đổi nhãn hiệu & hàng hóa/dịch vụ trong đơn không?

Có. Người nộp đơn có thể chủ động sửa đổi nhãn hiệu và/hoặc danh mục hàng hóa/dịch vụ mang nhãn hiệu trong đơn đang trong quá trình xem xét, miễn là những sửa đổi đó không làm thay đổi bản chất của nhãn hiệu đã và/hoặc không mở rộng phạm vi bảo hộ của danh mục hàng hóa/dịch vụ đã bộ lộ trong đơn.