Có thể ngăn người khác sử dụng nhãn hiệu tương tự nhãn hiệu trong đơn không?

Không. Tại Việt Nam, quyền đối với nhãn hiệu được xác lập trên cơ sở giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu do Cục Sở hữu Trí tuệ cấp. Khi đơn đăng ký nhãn hiệu vẫn còn đang trong quá trình xem xét, hiệu lực của nhãn hiệu vẫn chưa bắt đầu, do đó, chủ sở hữu không có quyền ngăn cản người khác sử dụng nhãn hiệu trùng hoặc tương tự với nhãn hiệu của mình.