Một đơn có thể bao gồm nhiều kiểu dáng công nghiệp không?

Không. Mỗi kiểu dáng công nghiệp phải được nộp thành một đơn riêng biệt. Tuy nhiên một đơn có thể bao gồm nhiều phương án khác nhau của cùng một kiểu dáng.