Đơn kiểu dáng công nghiệp được xử lý như thế nào?

Sau khi được tiếp nhận, đơn kiểu dáng công nghiệp được thẩm định hình thức trong vòng 1 tháng. Sau đó, nếu tất các yêu cầu về hình thức được thỏa mãn, đơn sẽ được công bố và chuyển sang giai đoạn thẩm định nội dung, kéo dài khoảng 6 tháng. Tuy nhiên trên thực tế, thời gian thẩm định thường kéo dài hơn rất nhiều.