Có thể phản đối việc cấp bằng độc quyền kiểu dáng không?

Có. Trong thời gian xét nghiệm đơn và 5 năm sau khi bằng độc quyền được cấp, bất kỳ bên thứ ba nào cũng có quyền khiếu nại với Cục Sở hữu Trí tuệ về việc cấp bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp.