Khi nào một kiểu dáng công nghiệp bị coi là mất tính mới?

Một kiểu dáng công nghiệp bị coi là mất tính mới khi:

  • Không khác biệt cơ bản với các kiểu dáng công nghiệp tương tự đã được công bố hoặc được biết đến trong và ngoài nước trước ngày ưu tiên; và/hoặc
  • Kiểu dáng công nghiệp đã được sử dụng, đăng ký hoặc công bố trong và ngoài nước trước ngày ưu tiên.