Có thể sửa đổi nhãn hiệu và hàng hóa/dịch vụ sau khi cấp bằng không?

Không thể sửa đổi nhãn hiệu đã đăng ký, nhưng có thể thu hẹp phạm vi danh mục hàng hóa/dịch vụ.