Có thể chấm dứt hiệu lực nhãn hiệu do không sử dụng không?

Văn bằng bảo hộ nhãn hiệu có thể bị bên thứ ba yêu cầu chấm dứt hiệu lực trong trường hợp nhãn hiệu không được chủ sở hữu hoặc người được chủ sở hữu cho phép sử dụng trong thời hạn năm năm liên tục trước ngày có yêu cầu chấm dứt hiệu lực mà không có lý do chính đáng, trừ trường hợp việc sử dụng được bắt đầu hoặc bắt đầu lại trước ít nhất ba tháng tính đến ngày có yêu cầu chấm dứt hiệu lực. Chủ sở hữu nhãn hiệu có trách nhiệm cung cấp bằng chứng sử dụng.