Điều kiện để được bảo hộ dưới danh nghĩa sáng chế là gì?

Sáng chế được bảo hộ dưới hình thức cấp Bằng độc quyền sáng chế nếu đáp ứng các điều kiện sau:

  • Có tính mới;
  • Có trình độ sáng tạo;
  • Có khả năng áp dụng công nghiệp.

Sáng chế được bảo hộ dưới hình thức cấp Bằng độc quyền giải pháp hữu ích nếu đáp ứng các điều kiện sau:

  • Có tính mới;
  • Không phải là hiểu biết thông thường;
  •  Có khả năng áp dụng công nghiệp.