Đơn đăng ký sáng chế/giải pháp hữu ích được xử lý trong bao lâu?

Kể từ ngày được Cục Sở hữu Trí tuệ tiếp nhận, đơn đăng ký sáng chế/giải pháp hữu ích được xem xét theo trình tự sau:

  • Thẩm định hình thức: 01 tháng
  • Công bố đơn đăng ký sáng chế/giải pháp hữu ích:
  1. Đơn đăng ký sáng chế/giải pháp hữu ích được công bố trong tháng thứ mười chín kể từ ngày ưu tiên hoặc ngày nộp đơn, nếu đơn không có ngày ưu tiên hoặc trong thời hạn 2 tháng kể từ ngày chấp nhận đơn hợp lệ, tùy theo ngày nào muộn hơn;
  2. Đơn đăng ký sáng chế theo Hiệp ước hợp tác về sáng chế (“đơn PCT”) được công bố trong thời hạn 2 tháng kể từ ngày chấp nhận đơn hợp lệ đã vào giai đoạn quốc gia;
  3. Đơn đăng ký sáng chế/giải pháp hữu ích có yêu cầu công bố sớm được công bố trong thời hạn 2 tháng kể từ ngày Cục Sở hữu trí tuệ nhận được yêu cầu công bố sớm hoặc kể từ ngày chấp nhận đơn hợp lệ, tùy theo ngày nào muộn hơn.
  • Thẩm định nội dung: không quá mười tám tháng, kể từ ngày công bố đơn nếu yêu cầu thẩm định nội dung được nộp trước ngày công bố đơn hoặc kể từ ngày nhận được yêu cầu thẩm định nội dung nếu yêu cầu đó được nộp sau ngày công bố đơn.