Yêu cầu đối với tờ khai đơn đăng ký KDCN

1. Tời khai (02 bản theo mẫu);
2. Bản mô tả (02 bản);
+ Phần mô tả
+ Yêu cầu bảo hộ
+ Hình vẽ, sơ đồ (nếu có)
3. Bản tóm tắt (2 bản);
4. Chứng từ nộp phí, lệ phí;
5. Tài liệu khác (nếu có)
+ Giấy ủy quyền (nếu đơn đăng ký sáng chế/giải pháp hữu ích được nộp thông qua tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp);
+ Giấy chuyển nhượng quyền nộp đơn (nếu có);
+ Tài liệu xác nhận quyền đăng ký (nếu thụ hưởng từ người khác);
+ Tài liệu chứng minh quyền ưu tiên (nếu đơn đăng ký sáng chế có yêu cầu hưởng quyền ưu tiên).