Quyền tạm thời đối với sáng chế là gì?

Kể từ ngày công bố đơn yêu cầu cấp Văn bằng bảo hộ sáng chế/giải pháp hữu ích trên Công báo sở hữu công nghiệp đến ngày cấp văn bằng bảo hộ, nếu có người bắt đầu tiến hành sử dụng sáng chế/giải pháp hữu ích thì người nộp đơn có quyền thông báo về việc nộp đơn cho người sử dụng đó biết.

Nếu người sử dụng sáng chế/giải pháp hữu ích vẫn tiếp tục sử dụng mặc dù đã được thông báo thì sau khi Văn bằng bảo hộ được cấp, Chủ Văn bằng bảo hộ có quyền yêu cầu người đã sử dụng sáng chế/giải pháp hữu ích trả một khoản tiền đền bù tương đương với khoản thanh toán cho việc chuyển giao quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp tương ứng (li-xăng) cho người khác trong khoảng thời gian tương ứng.