Quyền của người sử dụng trước là gì?

Nếu trước ngày nộp đơn yêu cầu cấp văn bằng bảo hộ sáng chế/giải pháp hữu ích mà có cá nhân, pháp nhân hoặc hoặc chủ thể khác đã tiến hành việc sử dụng sáng chế/giải pháp hữu ích một cách độc lập với chủ sở hữu của đối tượng sáng chế được bảo hộ thì cá nhân, pháp nhân hoặc hoặc chủ thể khác đó có quyền tiếp tục sử dụng trong phạm vi và khối lượng đã sử dụng trước ngày nộp đơn (“quyền sử dụng trước”).