Có thể chấm dứt hiệu lực bằng độc quyền kiểu dáng không?

Có. Bất kỳ bên thứ ba nào cũng có thể yêu cầu Cục Sở hữu Trí tuệ chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ kiểu dáng công nghiệp dựa trên một trong những cơ sở sau:

  • Kiểu dáng công nghiệp thiếu tính mới;
  • Chủ văn bằng bảo hộ không có quyền hợp pháp để đăng ký kiểu dáng công nghiệp;
  • Chủ văn bằng bảo hộ kiểu dáng công nghiệp không nộp lệ phí duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ.