Chủ bằng độc quyền sáng chế/giải pháp hữu ích có quyền gì?

Theo quy định, chủ bằng sáng chế có các quyền sau:

  1. Độc quyền sử dụng sáng chế/giải pháp hữu ích được bảo hộ;
  2. Quyền chuyển nhượng đơn hoặc bằng sáng chế/giải pháp hữu ích;
  3. Quyền chuyển toàn bộ hoặc một phần quyền sử dụng sáng chế/giải pháp hữu ích được bảo hộ;
  4. Quyền khởi kiện người vi phạm.