FAQs

Đối tượng nào không được bảo hộ dưới danh nghĩa sáng chế?

Các đối tượng không được bảo hộ dưới danh nghĩa sáng chế được quy định trong Điều 59 Luật Sở hữu Trí tuệ, cụ thể là: Phát minh, lý thuyết khoa học, phương pháp toán học; Sơ đồ, kế hoạch, quy tắc và phương pháp để thực hiện các hoạt động trí óc, huấn luyện …

Đối tượng nào không được bảo hộ dưới danh nghĩa sáng chế? Read More »

What constitutes infringement to a registered design right?

The acts which constitute an infringement of a registered industrial design are: manufacturing, sale, transportation, importation, and exportation, advertisement for sale of products showing the design which is identical with and/or similar to the registered design.

Is it possible to invalidate/cancel a design registration?

Yes. Invalidation or cancellation action can be lodged before the IP Vietnam by any party. Reasons for invalidation or cancellation are: Lack of novelty; The owner of the registration has no right to apply for registration of the design; The owner of the registration fails to pay post registration maintenance fees.